Bảo vệ quyền riêng tư

Duyệt web ở chế độ ẩn danh

Nếu không muốn những người khác sử dụng chung thiết bị nhìn thấy lịch sử duyệt web của bạn, bạn có thể duyệt web riêng tư ở Chế độ ẩn danh.


 

Cách mở Chế độ ẩn danh

Chế độ ẩn danh chạy trong một cửa sổ riêng biệt với các cửa sổ Cốc Cốc thông thường. Bạn sẽ chỉ duyệt web riêng tư khi sử dụng cửa sổ ẩn danh.

Để mở cửa sổ ẩn danh:

1. Mở Cốc Cốc trên máy tính.

2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấp vào biểu tượng Cốc Cốc.

3. Nhấp vào Cửa sổ Ẩn danh mới.

Bạn cũng có thể sử dụng phím tắt để mở cửa sổ ẩn danh:

  • Máy tính Windows: Nhấn Ctrl + Shift + N.
  • Máy tính Mac: Nhấn ⌘ + Shift + N.
Điều gì xảy ra khi bạn duyệt web ở Chế độ ẩn danh?
  • Cốc Cốc sẽ không lưu lịch sử duyệt web của bạn, cookie, dữ liệu trang web và thông tin đã nhập vào các biểu mẫu.
  • Cốc Cốc sẽ không lưu lịch sử tải về. Tuy nhiên, các tệp đã tải về sẽ vẫn được lưu vào thư mục Tệp đã tải về của bạn, kể cả sau khi bạn thoát khỏi chế độ ẩn danh. Bạn và bất cứ ai sử dụng thiết bị của bạn đều có thể xem và mở các tệp đó.
  • Cốc Cốc sẽ lưu dấu trang và các mục có trong danh sách đọc.
  • Hoạt động của bạn có thể vẫn hiển thị với các trang web bạn truy cập, cơ quan, trường học hoặc nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn.

Lưu ý: Bạn cũng có thể chặn cookie của bên thứ ba khi duyệt web trong Chế độ ẩn danh. Trên trang thẻ mới ở cửa sổ ẩn danh, hãy bật Chặn cookie của bên thứ ba.


 

Cách đóng chế độ ẩn danh và ngừng duyệt web riêng tư

Nếu bạn đang mở sẵn một cửa sổ ẩn danh và mở thêm một cửa sổ ẩn danh khác, phiên duyệt web riêng tư của bạn sẽ tiếp tục ở cửa sổ ẩn danh mới. Để thoát khỏi chế độ ẩn danh, hãy đóng tất cả các cửa sổ ẩn danh.

Ở trên cùng bên phải, nếu bạn nhìn thấy số trên biểu tượng Ẩn danh, điều đó có nghĩa là bạn đang mở nhiều cửa sổ ẩn danh.

Để đóng một cửa sổ ẩn danh:

1. Trên Cốc Cốc, hãy chuyển đến cửa sổ ẩn danh.

2. Nhấp biểu tượng Đóng (dấu ✕).

Để đóng tất cả cửa sổ ẩn danh:

1. Trên Cốc Cốc, hãy chuyển đến cửa sổ ẩn danh.

2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Ẩn danh.

3. Nhấp Đóng cửa sổ ẩn danh.