Tính năng Chính phủ điện tử

Có gì ở tính năng này?

 • Tra cứu nhanh thông tin trên Cổng dịch vụ công quốc gia.
 • Thông tin bao gồm: Hướng dẫn về Dịch vụ công trực tuyến, Thông tin và dịch vụ cho Công dân, Thông tin và dịch vụ cho Doanh nghiệp, Thanh toán trực tuyến, Thủ tục hành chính, và Câu hỏi thường gặp.

Từ khóa tìm kiếm: chính phủ điện tử, dịch vụ công.


Hướng dẫn tìm kiếm

Để tìm hiểu thông tin, dịch vụ trực tuyến:

 1. Truy cập coccoc.com/search.
 2. Nhập từ khóa "chính phủ điện tử" để gọi ra tính năng.
 3. Đi đến bộ lọc Thông tin và dịch vụ.
 4. Chọn danh mục Dịch vụ công trực tuyến hoặc Thanh toán trực tuyến.
 5. Đi đến tab Công dân hoặc Doanh nghiệp.
 6. Nhập từ khóa để tìm kiếm nhanh, hoặc tìm thông tin cụ thể trong danh sách.

Để tìm hiểu thông tin, dịch vụ dành riêng cho Công dân hoặc Doanh nghiệp:

 1. Truy cập coccoc.com/search.
 2. Nhập từ khóa "chính phủ điện tử" để gọi ra tính năng.
 3. Đi đến bộ lọc Thông tin và dịch vụ.
 4. Chọn danh mục Công dân hoặc Doanh nghiệp.
 5. Tìm thông tin cụ thể trong danh sách.

Để tìm hiểu các thủ tục hành chính mới nhất:

 1. Truy cập coccoc.com/search.
 2. Nhập từ khóa "chính phủ điện tử" để gọi ra tính năng.
 3. Đi đến bộ lọc Thông tin và dịch vụ.
 4. Chọn danh mục Thủ tục hành chính.
 5. Nhập từ khóa để tìm kiếm nhanh, hoặc tìm thủ tục hành chính cụ thể trong danh sách.

Để tra cứu các câu hỏi thường gặp trên Cổng dịch vụ công quốc gia:

 1. Truy cập coccoc.com/search.
 2. Nhập từ khóa "chính phủ điện tử" để gọi ra tính năng.
 3. Đi đến bộ lọc Thông tin và dịch vụ.
 4. Chọn danh mục Câu hỏi thường gặp.
 5. Đi đến tab Tất cả, Công dân, Doanh nghiệp, hoặc Tổ chức khác.
 6. Nhập từ khóa để tìm kiếm nhanh, hoặc tìm câu hỏi cụ thể trong danh sách.