Đặt Cốc Cốc làm trình duyệt mặc định

Khi Cốc Cốc là trình duyệt mặc định trên máy tính, các đường liên kết mà bạn nhấp vào sẽ được tự động mở trong Cốc Cốc.

Nếu bạn đang dùng trình duyệt mặc định khác, bạn có thể đổi thành Cốc Cốc tại Cài đặt.


  Đặt Cốc Cốc làm trình duyệt mặc định 

  Nếu bạn chưa có Cốc Cốc trên máy tính, trước tiên hãy tải và cài đặt Cốc Cốc.

  Tìm hiểu thêm cách cài đặt Cốc Cốc cho máy tính Windows và cách cài đặt Cốc Cốc cho máy tính Mac.

  1. Mở Cốc Cốc trên máy tính.
  2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấp vào biểu tượng Cốc Cốc.
  3. Nhấp vào Cài đặt > Trình duyệt mặc định.
  4. Bên cạnh mục Trình duyệt mặc định, hãy chọn Đặt làm mặc định

  Lưu ý: Một số ứng dụng sẽ mặc định mở đường liên kết trong một trình duyệt khác với trình duyệt mặc định của bạn.