Tính năng Dịch

Có gì ở tính năng này?

  • Dịch văn bản ở 80 ngôn ngữ trên thế giới.
  • Tự động nhận diện ngôn ngữ đầu vào và đưa ra bản dịch ở ngôn ngữ tùy chọn.
  • Độ dài của văn bản cần dịch không quá 1.000 ký tự.

Hướng dẫn tìm kiếm

Để dịch một từ hoặc văn bản sang ngôn ngữ bất kỳ:

  1. Truy cập hoctap.coccoc.com.
  2. Trên thanh menu, chọn tính năng Dịch.
  3. Nhập hoặc dán văn bản cần dịch.
  4. Chọn ngôn ngữ đầu vào và ngôn ngữ đích để nhận được bản dịch.
  5. Nhấp vào biểu tượng Sao chép bản dịch để dùng ngay.