Tính năng Video gia sư

Có gì ở tính năng này?

  • Cung cấp video bài giảng trực tuyến từ lớp 1 đến lớp 12. Nhờ đó, học sinh phổ thông có thể ôn lại kiến thức hoặc xem trước bài mới tại nhà.
  • Dựa theo bộ lọc: Lớp, Môn học, Tên sách, Bài/Trang.

Từ khóa tìm kiếm: video gia sư.


Hướng dẫn tìm kiếm

Để tìm video cho một bài học cụ thể trong chương trình phổ thông:

  1. Truy cập hoctap.coccoc.com.
  2. Trên thanh menu, chọn tính năng Video gia sư.
  3. Tùy chỉnh bộ lọc với Lớp, Môn học, Tên sách, Bài/Trang.
  4. Nhấn Áp dụng bộ lọc.